Podmínky používání

Uživatelem je každý návštěvník webu Topkucharka.cz

Každý uživatel je povinen seznámit se důkladně s podmínkami užívání tohoto webu. Svou registrací dává najevo souhlas s těmito pravidly užívání webu Topkucharka.cz

Veškeré informace a data, které uživatel na web zadá, musí být v souladu s platnou legislativou České republiky nesmí žádným způsobem porušovat zákony.

Na webu Topkucharka.cz je zakázáno publikovat:

 • Informace s pornografickým obsahem.

 • Obsah, který je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, je nemorální nebo neetický.

 • Obsah, který je v rozporu s těmito pravidly užívání webu Topkucharka.cz

 • Obsah, který by mohl jakýmkoliv způsobem poškodit provozovatele webu Topkucharka.cz.

 • Obsah, který by mohl jakýmkoliv způsobem poškodit ostatní uživatele webu Topkucharka.cz nebo jakoukoliv třetí osobu.

 • Obsah, který není v souladu s autorským zákonem a mohl by poškodit autorská práva někoho jiného.

 • Obsah, který není v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.

 • Komerční obsah, který propaguje služby někoho jiného nebo webu s podobnou tématikou, kterou se zabývá web Topkucharka.cz

 • Obsah urážlivého nebo vulgárního charakteru, potažmo rasistické příspěvky.

Veškeré informace zadané uživatelem mohou být cenzurovány provozovatelem webu Topkucharka.cz

Provozovatel webu Topkucharka.cz se zříká jakékoliv odpovědnosti za veškerá data a informace, které na webové stránky Topkucharka.cz zadal uživatel.

Provozovatel webu Topkucharka.cz také není odpovědný za porušení autorských, či jiných práv duševního vlastnictví, které se ho dopustil uživatel.

Uživatel webu Topkucharka.cz souhlasí:

 • Se zveřejněnním jakýchkoliv dat, které do systému zadá, vyjma přihlašovacího hesla.

 • S dalším šířením vloženého jakéholiv obsahu včetně fotografií, dle uvážení provozovatele webu Topkucharka.cz

 • Informace, které uživatel vložil na web Topkucharka.cz mohou být provozovatelem poskytnuta třetí straně. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy do obsahu třetí stranou.

 • Uživatel svou registrací na webu Topkucharka.cz souhlasí se zasíláním emailových zpráv do schránky, kterou zadal při registraci. Původcem těchto emailů je provozovatel webu Topkucharka.cz a emailové zprávy mohou mít informační nebo rekamní charakter.

Uživatel je povinen:

 • Respektovat pravidla používání webu Topkucharka.cz.

 • Zdržet se jakéhokoliv chování, které by mohlo porušit práva provozovatele nebo třetích osob.

 • Nepropagovat komerční služby či produkty bez souhlasu provozovatele webu Topkucharka.cz.

 • Při využívání služeb webu Topkucharka.cz je uživatel povinnen uvést platnou emailovou adresu, popř. další údaje, které provozovatel požaduje. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití emailové adresy třetí osobou.

 • Uživatel je povinen se pravidelně informovat o změnách v pravidlech používání webu Topkucharka.cz.

Uživatel nesmí:

 • Zřídit si několik uživatelských účtů s cílem umělého zvýšení prostoru pro vlastní propagaci a prezentaci či s cílem klamat ostatní uživatele webu Topkucharka.cz.

 • Neoprávněně zkoušet či zasahovat do nepovolených částí webu Topkucharka.cz.

Uživatel nemá nárok na náhradu škody, která byla způsobena částečným či úplným výpadkem webu Topkucharka.cz.

Provozovatel se zavazuje, že nezneužije žádné informace, které uživatel na webu Topkucharka.cz uvedl a která by prokazatelně mohla poškodit uživatele webu Topkucharka.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel používání webu Topkucharka.cz.

Provozovatel má také právo odstranit účet uživatele, který tato pravidla porušuje, nebo který porušuje platnou legislativu České republiky, obsahuje pornografický materiál či rasistické poznámky a není v souladu s etickými pravidly společnosti.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit nevhodný účet uživatele okamžitě a bez udání důvodu.

Provozovatel má právo na jakoukoliv změnu pravidel používání webu Topkucharka.cz a to bez souhlasu a předchozího upozornění uživatelů.

Změna pravidel používání webu Topkucharka.cz je platná okamžikem zveřejnění na webových stránkách.

Zrušení uživatelského účtu

Řádně zaregistrovaný uživatel má právo svůj účet kdykoliv zrušit. Zrušením účtu budou z webu Topkucharka.cz odstraněny veškeré údaje, které uživatel na web Topkucharka.cz zadal.

Zrušit účet uživatel může kliknutím na „zrušit účet“ v nastavení, které najde ve svém profilu. Případně může o zrušení požádat webmastera stránek Topkucharka.cz žádostí, kterou odešle emailem …….

Závěrečná ustanovení

Uživatel webu Topkucharka.cz bere na vědomí, že zřízením účtu souhlasí se svými právy a povinnostmi, které jsou obsaženy v těchto pravidlech užívání webu Topkucharka.cz

Provozovatel webu Topkucharka.cz nenese odpovědnost za škody, které uživateli vzniknou užíváním webu ani není odpovědný za škody, které uživatel způsobí třetím osobám. Taktéž nenese žádnou odpovědnost za škody, které vznikly díky tomu, že se uživatel neseznámil s pravidly používání webu Topkucharka.cz a případnými změnami těchto pravidel.

Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost informací a autentičnost fotografií zveřejněných na webu Topkucharka.cz

Na webu Topkucharka.cz nejsou shromažďována osobní data tak, jak jsou definována Zákonem č. 101 /2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uživatel poskytuje provozovateli webu Topkucharka.cz práva k veškerým výsledkům jeho činnosti na webu Topkucharka.cz a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla.